T.C.
MUCUR KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
 
İLAN
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİNİN 18. MADDESİ GEREĞİNCE AÇIK İHALE USULÜ İLE MUCUR  İLÇESİ KÖYLERİNE YAPILACAK KİLİTLİ PARKE TAŞI VE BORDÜR TAŞI DÖŞENMESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR.
 
1. İdarenin
a) Adı : Mucur İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
b) Adresi : Hükümet Konağı, Mucur /KIRŞEHİR
c) Telefon - Faks Numarası : 0 386 812 4011 - 0 386 812 4902
d) Elektronik Posta Adresi : mucur@icisleri.gov.tr
2. İhale Konusu İşin
a) Adı : Kilitli Parke Taşı ve Bordür Taşı Döşemesi Yapım İşi
b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Aşağıda adı ve miktarı yazılı Kilitli Parke ve Bordür Taşı Döşemesi Yapım İşinin TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞİ.
S. No
Köyün Adı
İşin Niteliği
 
Kilitli Parke ( H : 8 cm. ) m2
Beton Bordür(Yatık)
( 50*30*15 cm.) Metre
 
 
1
Avcı Köyü
650 m2
360 metre
 
 
2
Aydoğmuş Köyü
800 m2
200 metre
 
 
3
Bazlamaç Köyü
600 m2
400 metre
 
 
4
Budak Köyü
960 m2
50 metre
 
 
5
Büyükkayapa Köyü
830 m2
420 metre
 
 
6
Karkın Köyü
875 m2
150 metre
 
 
7
Kepez  Köyü
480 m2
137 metre
 
 
8
Kılıçlı Köyü
970 m2
280 metre
 
 
9
Kıran Köyü
450 m2
150 metre
 
 
10
Kızıldağyeniyapan Köyü
700 m2
300 metre
 
 
11
Küçükburnuağıl Köyü
850 m2
150 metre
 
 
12
Medetsiz Köyü
680 m2
320 metre
 
 
13
Pınarkaya Köyü
910 m2
100 metre
 
 
14
Seyfe Köyü
650 m2
350 metre
 
 
15
Yazıkınık Köyü
760 m2
240 metre
 
 
GENEL TOPLAM
11.165 m2
3.607 metre
 
 
c) Yapılacağı Yerler : Mucur İlçesi Avcı Köyü, Aydoğmuş Köyü, Bazlamaç Köyü, Budak Köyü, Büyükkayapa Köyü, Karkın Köyü, Kepez Köyü, Kılıçlı Köyü, Kıran Köyü, Kızıldağyeniyapan Köyü, Küçükburnuağıl Köyü, Medetsiz Köyü, Pınarkaya Köyü, Seyfe Köyü, Yazıkınık Köyü,
d) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 10 ( yedi) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
e) İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 60 takvim günüdür.
 
3. İhalenin
a) Yapılacağı Yer : Mucur Kaymakamlığı Hükümet Konağı -Mucur /KIRŞEHİR
b) Tarihi - Saati : 30/05/2018 Çarşamba günü saat :15:00
c) İhale Şekli : Açık İhale Usulü
d) Son Teklif Alma Tarih ve Saati : 30/05/2018 Çarşamba günü saat :14:00
e) İhale Dosyası ve Dokümanının Görüleceği ve Satın Alınacağı Yer ve Bedeli: İhale dokümanı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığında görülebilir, Dosya bedeli 250,00 TL karşılığında Birliğin Mucur Halkbank Şubesi (TR40 0001 2009 5030 0016 0000 29) nolu hesabına yatırılarak dekontunun ibraz edilmesi halinde ihale dosyası verilecektir. İhale Dosyası ve Dokümanlarını almak için yatırılan bedel iade edilmeyecektir.
f) İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi: İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, incelemek, taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. Tekliflerin değerlendirilmesinde isteklinin işin yapılacağı yerleri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.
4. İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
4.1. İhaleye Katılma Şartları Ve İstenilen Belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü,
4.1.4. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş SGK Pirim Borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki bir ay içinde alınmış belge,
4.1.5. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki bir ay içinde alınmış belge,
4.1.6. Bu ilan metninin 4.4. maddesinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin taahhütname,
4.1.7. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirtilen Teklif Mektubu,
4.1.8. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat bedeli, Birliğin Mucur Halkbank Şubesi (TR40 0001 2009 5030 0016 0000 29) nolu hesabına  yatırılabileceği gibi, Geçici Banka Teminat Mektubu da verilebilecektir.
4.1.9. İhale Dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.10. İş Deneyim Belgesi, Teknik Eleman, Makine ve diğer ekipmana ait taahhütname.
 
4.2. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:
4.2.1. İş deneyim belgeleri İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 60’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %60’şinden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
4.2.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; 29 Aralık 2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğin (A) Grubu Alt Yapı İşleri ve (B) Grubu Üstyapı (Bina) Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.3.1. Teknik eleman; Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
4.3.2. İstekli ihale konusu işi yerine getirebilmesi için iş bitimine kadar  (1) adet en az 3(üç) yıl deneyimi olan İnşaat Mühendisi/Teknikeri istihdam etmek zorundadır. İstekli bu iş için istihdam edeceği teknik personeli iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir. İstekli ihale konusu işi yerine getirebilmesi için iş bitimine kadar  (1) adet Forklift, (1) adet Kazıcı ve Yükleyici Kepçe, (1) adet Silindir veya Kompaktör bulundurmayı taahhüt edecektir
4.3.3. İdareden temin edilen teklif dosyasında; İdari Şartname, Teknik Şartname, Kilitli Parke Taşı Projesi, Proje Raporu, Kilit Parke Taşı ve Bordür Döşenmesi İşi Metrajı, Sözleşme Tasarısı, İş Yeri Görme Belgesi, Teklif Mektubu örneği, Geçici Teminat Makbuz Alındısı veya Banka Teminat Mektubu örneği mevcuttur.
4.4. İhaleye Katılamayacak Olanlar:
4.4.1. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12. maddesine istinaden; (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde Birliğin ihalelerine katılamaz.
a-) 4/1/2002 tarihli ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar.
b-) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c-) Birliğin ihale yetkilisi.
ç-)Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
d-) ( c ) ve ( ç ) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan, ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
e-) ( c ), ( ç ) ve ( d ) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri ( bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları Anonim şirketler hariç).
( 2 ) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
 
5. İhale Dışı Bırakılma Durumları:
K.H.G.B. İhale Yönetmeliğinin 11. Maddesine istinaden; ( 1 ) Aşağıda belirtilen durumlardaki yerli istekliler ihale dışı bırakılır.
a-) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan,
b-) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan,
c-) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik pirim borcu olan,
ç-) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,
d-) İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde mesleki faaliyetinden dolayı yargı kararı ile hüküm giyen,
e-) İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde İhaleyi yapan Birliğe yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Birlik tarafından tespit edilen,
f-) İhale tarihi itibarı ile mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,
g-) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve / veya sahte belge verildiği tespit edilen,
ğ-) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12. maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,
6. Tekliflerin Hazırlanması : İhale dokümanı ile birlikte verilen teklif mektubu istekli tarafından doldurulup zarfa konulduktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, ticaret unvanı ve işin adı yazılarak yapıştırılır. Yapıştırılan yer istekli tarafından imzalanıp kaşe ve mühürlenerek kapatılır. Bu zarf geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine de isteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Dış zarf da istekli tarafından imzalanıp mühürlenerek kapatılır.
7. Tekliflerin Verilmesi: Tekliflerin verilmesinde isteklinin ihale dokümanını tamamen okuyup, kabul ettiğini teklif ettiği bedelin yazı ve rakamla birbirine uygun olarak yazması, silinti ve kazıntı bulunmaması, adı soyadı unvanı yazılarak yetkili kişilerce imzalanması zorunludur. Bu bilgileri karşılamayan teklifler ret edilir ve hiç açılmamış sayılır.
7.1. Teklifler ve istenen belgeler 30/05/2018 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Mucur Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilciler ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından verilir. Posta yolu ile yapılan teklifler kabul edilmeyecektir. Teklif mektupları Encümen üyeleri huzurunda açılacaktır. Teklifler değerlendirildikten sonra rekabetin tam oluşması ve kamu yararı da dikkate alınarak açık-eksiltme yapılmak suretiyle sonuçlandırılacaktır. Teklif sahipleri yapılacak açık-eksiltmeye katılmadıkları takdirde verdikleri teklif son teklif olarak değerlendirilecektir.
8. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan KDV hariç  Teklif Birim Fiyatlı İşlerin bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam, KDV hariç anahtar teslimi götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacak olup, vergi, resim ve harçlar ile nakliye, yükleme, boşaltma gibi diğer giderlerin tümü teklif verene ait olacaktır.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olacaktır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12. İhale uhdesinde kalan yüklenici ile ihale tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sözleşme yapılarak teklifin % 6’sı kadar kesin teminat alınacaktır.
13. Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 17/05/2018
DUYURULUR
                                                                                 
                                                                                                                            Kaya ÇELİK
                                                                                                                             Kaymakam
                                                                                                                         Birlik Başkanı